Let with Us | Boltholes and Hideaways

Let with Us

Let Your Holiday Property with Boltholes and Hideaways


We believe:

  • in providing exceptional service to our owners and our customers

  • that each house is as individual as its owner and that it’s vital to get to know both

  • that small is beautiful, and the right blend of personal attention with the latest technology can deliver amazing results

If you’re considering marketing your property as a holiday let and would like to chat, we’d love to hear from you. You can email [email protected] or call 01248 546100.

We know how special your house is and the effort invested in it. We'll take the time to understand your wishes and recommend the best way to market your property.

We don’t have an aggressive sales pitch or targets to meet; we’re honest and only work with owners we know to be right for Boltholes and Hideaways. Our job is to know our discerning guests and to match them to the special places that they are looking for.


Credwn:


  • mewn darparu gwasanaeth eithriadol i'n perchnogion a'n cwsmeriaid

  • bod pob tŷ mor unigol â’i berchennog a’i fod yn hanfodol dod i adnabod y ddau

  • fod bach yn brydferth, a gall y cyfuniad cywir o sylw personol â'r dechnoleg ddiweddaraf sicrhau canlyniadau anhygoel

Os ydych chi'n ystyried gosod eich ty ac yr hoffech chi sgwrsio, byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Gallwch anfon e-bost atom ar [email protected] neu galwch ar 01248 546100.

Rydym yn gwybod pa mor arbennig yw'ch tŷ a'r ymdrech a fuddsoddir ynddo a byddwn yn cymeryd amser i ddeall eich dymuniadau, a'r ffordd orau o farchnata'r tŷ.

Nid oes gennym dargedau i'w cyrraedd na ‘sales pitch’ dros ben llestri; rydym yn onest a ddim ond yn gweithio gyda pherchnogion y gwyddom sy'n iawn ar gyfer ein portffolio. Ein gwaith ni yw adnabod ein gwesteion craff a'u paru â'r lleoedd arbennig maen nhw'n chwilio amdanyn nhw.


Unparalleled service / Gwasanaeth heb ei ail


Our small Boltholes team really gets to know you and your property and we know we offer the best possible service out there.

Mae ein tîm bach yn wir ddod i'ch adnabod chi a'ch eiddo ac rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n cynnig y gwasanaeth gorau posib.

Trusted Brand / Cwmni y gellir ymddiried ynddo


We’ve been around for 10 years now and still work with all our original owners. We’ve grown sustainably and are now fortunate to represent some of the finest properties in the area.

Rydyn ni wedi bod o gwmpas ers 10 mlynedd bellach ac yn dal i weithio gyda'n perchnogion gwreiddiol. Rydyn ni wedi tyfu'n gynaliadwy ac rydyn ni nawr yn ffodus i gynrychioli rhai o'r tai gorau yn yr ardal.

Exposure / Cysylltiadau marchnata


We invest considerably in our website and online marketing and our collaboration with key partners ensures your property benefits from very strong booking levels.

Rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn ein gwefan a'n marchnata ar-lein ac mae ein cydweithrediad â phartneriaid allweddol yn sicrhau bod eich eiddo'n elwa o lefelau archebu cryf iawn.

Transparency / Tryloywder


There are no hidden costs- we don’t charge photography costs, set up charges or annual listing fees. We don’t place restrictions on how many weeks you can book for your own use- it’s your house after all!

Nid oes unrhyw gostau cudd - nid ydym yn codi am ffotograffiaeth, ‘set up’ na ffioedd blynyddol. Nid ydym yn gosod cyfyngiadau ar sawl wythnos y gallwch gadw at eich defnydd eich hun - eich tŷ chi ydyw wedi'r cyfan!

Responsible guests / Gwesteion cyfrifol


Customers appreciate our service and attention to detail and so many have become trusted friends over the years.

Mae cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein gwasanaeth a'n sylw i fanylion ac mae cymaint wedi dod yn ffrindiau dibynadwy dros y blynyddoedd.

Social responsibility / Cyfrifoldeb cymdeithasol


We are an independent company and employ talented, local people in the area. We believe tourism ‘done right’ can have huge benefits to visitors and host communities in North West Wales.

Rydym yn gwmni annibynnol ac yn cyflogi pobl leol dalentog yn yr ardal. Credwn y gall twristiaeth ‘wedi’i wneud yn iawn’ fod â budd enfawr i ymwelwyr a’r gymuned leol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Managed service / Gwasanaeth cyflawn


We are able to completely manage all aspects of your property on your behalf should you wish.

Rydym yn gallu rheoli pob agwedd o redeg eich ty yn llwyr ar eich rhan os dymunwch.

Partners / Partneriaid


From trusted tradespeople, artists and the small local producers who provide items for our guest hampers- good local networks are often a lifesaver when letting your property!

O grefftwyr dibynadwy, artistiaid a'r cynhyrchwyr lleol bach sy'n darparu eitemau ar gyfer ein hamperi i westeion - mae rhwydweithiau lleol da yn aml yn achub y dydd pan yn gosod eich ty!

Choose your very own Bolthole

Ty Fry Manor rhoscefnhir Pentraeth Anglesey LL75 8 YT thumbnail 1063x1063

Ty Fry Estate

16 Guests | 8 Bedrooms | 4 Bathrooms

Tir a Mor Nefyn Pwllheli Gwynedd LL536 LN to balcony too 1920x1080 Copy

Tir a Mor

7 Guests | 3 Bedrooms | 3 Bathrooms

Ty Gan Y Mor Nefyn Pwllheli Gwynedd Nefyn Pwllheli LL53 6 LN balcony too 1920x1080

Ty Gan y Mor

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Cil Haul Llanfaolog Rhosneigr Anglesey LL635 SS hot tub close 1920x1080

Cil Haul

4 Guests | 2 Bedrooms | 1 Bathroom

25th april shoot compressed 2

Highground

12 Guests | 6 Bedrooms | 4 Bathrooms

The Old Abbey Ravenspoint Road Trearddur Bay LL65 2 YU cherry blossom 1920x1080

The Old Abbey

16 Guests | 6 Bedrooms | 5 Bathrooms

Gwynaeth Gwyn Wern Y Wylan Llanddona LL58 8 TR pool seas 1920x1080

Gwynaeth Gwyn

16 Guests | 8 Bedrooms | 7 Bathrooms

GOFERYDD AERIAL 38

Goferydd

9 Guests | 4 Bedrooms | 3 Bathrooms

Eigionfa Menai Bridge Anglesey dining 1920x1080

Eigionfa

8 Guests | 3 Bedrooms | 3 Bathrooms

Bron Heulog Llanerchymedd Anglesey drinks view 1920x1080

Bron Heulog

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

76 Penrhyn Geiriol Trearddur Bay Anglesey living room 7 1920x1080

Penrhyn Geiriol

7 Guests | 3 Bedrooms | 1 Bathroom

Awel Y Mor Benllech Anglesey kitchen 5 1920x1080

Awel y Mor

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Cysgod y Llanw Church Bay living area 3 1920x1080

Cysgod y Llanw

6 Guests | 3 Bedrooms | 1 Bathroom

Madrona Valley Anglesey upstairs dining area 1920x1080

Madrona

8 Guests | 4 Bedrooms | 3 Bathrooms

Gwel Y Wyddfa Rhosneigr Anglesey external view 2 1920x1080

Gwel Y Wyddfa

6 Guests | 3 Bedrooms | 3 Bathrooms

Gwel Y Mor Rhosneigr Anglesey exterior 1920x1080

Gwel y Mor

6 Guests | 3 Bedrooms | 3 Bathrooms

5 Bodafon Moelfre Anglesey exterior parking 2 1920x1080

5 Bodafon

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

The Moorings Menai Bridge Anglesey the moorings deck 7 1920x1080

The Moorings

4 Guests | 2 Bedrooms | 1 Bathroom

Pen Y Graig Rhoscolyn Anglesey aerial view 1920x1080

Pen Y Graig

10 Guests | 5 Bedrooms | 4 Bathrooms

Ty Gwair Pentraeth Anglesey garden 5 1920x1080

Ty Gwair

4 Guests | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms

Beudy Odyn Pentraeth Anglesey frontage 6 1920x1080

Beudy Odyn

2 Guests | 1 Bedroom | 1 Bathroom

Brig y Don Rhosneigr Anglesey exterior 2 1920x1080

Brig Y Don

8 Guests | 4 Bedrooms | 3 Bathrooms

Llangwyfan Isaf Bodorgan Anglesey frontage 1920x1080

Llangwyfan Isaf

8 Guests | 5 Bedrooms | 2 Bathrooms

Cae Coch Newborough Anglesey garden 8 1920x1080

Cae Coch

6 Guests | 3 Bedrooms | 1 Bathroom

Yr Efail Church Bay Anglesey kitchen window sea views 2 1920x1080

Efail Penrhyn

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Y Stabal Church Bay Anglesey living area 1920x1080

Stabal Penrhyn

6 Guests | 3 Bedrooms | 4 Bathrooms

Gwyndy Beaumaris Anglesey sitting dining room 2 1920x1080

Gwyndy

4 Guests | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms

Gwel Y Fenai Penmon Anglesey sitting room 6 1920x1080

Gwel y Fenai

4 Guests | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms

Pant Y Afallen Benllech Anglesey exterior view 2 1920x1080

Pant Yr Afallen

10 Guests | 4 Bedrooms | 2 Bathrooms

Pen y Fan Bellaf Pentraeth Anglesey exterior 9 1920x1080

Pen y Fan Bellaf

10 Guests | 5 Bedrooms | 4 Bathrooms

The Old Barn Eglwysbach Conwy side view 1920x1080

The Old Barn

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Coed Helyg Abersoch Gwynedd basement kitchen sitting room 3 1920x1080

Coed Helyg

14 Guests | 7 Bedrooms | 6 Bathrooms

1 Trem Y Mor Moelfre Anglesey living area balcony 1920x1080

1 Trem y Mor

8 Guests | 4 Bedrooms | 4 Bathrooms

Hideaway Beaumaris Anglesey conservatory 3 1920x1080

The Hideaway Beaumaris

12 Guests | 6 Bedrooms | 4 Bathrooms

Cuddfan Llanberis Snowdonia frontage 1920x1080

Cuddfan

4 Guests | 2 Bedrooms | 1 Bathroom

Cil y Gwynt Rhoscolyn Anglesey exterior view 6 1920x1080

Cil y Gwynt

16 Guests | 8 Bedrooms | 9 Bathrooms

Ty Meryl Brynsiencyn Anglesey living area 5 1920x1080

Ty Meryl

6 Guests | 3 Bedrooms | 2.5 Bathrooms

Steeple Cottage Beaumaris Anglesey living room 5 1920x1080

Steeple Cottage

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Cae Mab Dafydd Llanfairfechan Conwy view of cottage 2 1920x1080

Cae Mab Dafydd

3 Guests | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms

Noddfa Menai Bridge Anglesey deck 4 1920x1080

Noddfa

4 Guests | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms

Carrog Barn Bodorgan Anglesey sitting room 5 1920x1080

Carrog Barn

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Bryn Eithin Bodorgan Anglesey driveway 1920x1080

Bryn Eithin

2 Guests | 1 Bedroom | 1 Bathroom

Ynys Hideout Lligwy Anglesey shepherds hut rural views 1920x1080

Ynys Hideout

2 Guests | 1 Bedroom | 1 Bathroom

Main

Ysgubor Wennol

4 Guests | 2 Bedrooms | 1 Bathroom

2 Trem Y Mor Moelfre Anglesey living kitchen area 2 1920x1080

2 Trem Y Mor

6 Guests | 3 Bedrooms | 3 Bathrooms

Bryn Afon Betws Y Coed Snowdonia frontage 1920x1080

Bryn Afon

12 Guests | 6 Bedrooms | 8 Bathrooms

Craig Hyfryd Beaumaris Anglesey patio table view menai strait 1920x1080

Craig Hyfryd

12 Guests | 6 Bedrooms | 3 Bathrooms

House on the beach Ty Gwyn Cymyran Anglesey LL65 3 LE eight 1920x1080

House On The Beach

9 Guests | 4 Bedrooms | 3 Bathrooms

Ty Coets garden 1920x1080

Ty Coets

6 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Aber front 1920x1080

Aber

5 Guests | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms

Boltholes and Hideaways Bears Cottage Lligwy front of house

Bear's Cottage

5 Guests | 2 Bedrooms | 1 Bathroom

Boltholes and Hideaways Glan Y Mor Beaumaris sleeps 4 dog friendly dining area

Glan Y Mor

4 Guests | 2 Bedrooms | 1.5 Bathrooms

Boltholes and Hideaways Large house Tal Y Bont Uchaf Farm sleeps 25

Tal Y Bont Uchaf

24 Guests | 9 Bedrooms | 7 Bathrooms

Boltholes and Hideaways Tal Y Bont Uchaf The Cottage sleeps 2 sitting room to front door Large

Tal Y Bont Cottage

2 Guests | 1 Bedroom | 1 Bathroom

Boltholes and Hideaways Llynnon Lodge 1693

Llynon Lodge

4 Guests | 2 Bedrooms | 1.5 Bathrooms

Ael Y Bryn Malltraeth Anglesey outdoor seating 1620

Ael Y Bryn

8 Guests | 4 Bedrooms | 3.5 Bathrooms

20 Rosemary Lane Beaumaris Anglesey living room 1920x1080

20 Rosemary Lane

4 Guests | 2 Bedrooms | 1 Bathroom

Pilot House Beaumaris Anglesey exterior 1920x1080

Pilot House

8 Guests | 4 Bedrooms | 3.5 Bathrooms

Gamekeepers 01

Gamekeeper's

3 Guests | 1 Bedroom | 1 Bathroom

Bwthyn Derwen

Bwthyn Derwen

4 Guests | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms