Let with Us | Boltholes and Hideaways

Let with Us

Let Your Holiday Property with Boltholes and Hideaways

We believe:

  • in providing exceptional service to our owners and our customers
  • that each house is as individual as its owner and that it's vital go get to know both
  • that small is beautiful, and the right blend of personal attention with the latest technology can deliver amazing results

If you’re considering marketing your property as a holiday let and would like to chat, we’d love to hear from you. You can email [email protected] or call 01248 546100.

We know how special your house is and the effort invested in it. We'll take the time to understand your wishes and recommend the best way to market your property.

We don’t have an aggressive sales pitch or targets to meet; we’re honest and only work with owners we know to be right for Boltholes and Hideaways. Our job is to know our discerning guests and to match them to the special places that they are looking for.

Credwn:

  • mewn darparu gwasanaeth eithriadol i'n perchnogion a'n cwsmeriaid
  • bod pob tŷ mor unigol â’i berchennog a’i fod yn hanfodol dod i adnabod y ddau
  • fod bach yn brydferth, a gall y cyfuniad cywir o sylw personol â'r dechnoleg ddiweddaraf sicrhau canlyniadau anhygoel

Os ydych chi'n ystyried gosod eich ty ac yr hoffech chi sgwrsio, byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Gallwch anfon e-bost atom ar [email protected] neu galwch ar 01248 546100.

Rydym yn gwybod pa mor arbennig yw'ch tŷ a'r ymdrech a fuddsoddir ynddo a byddwn yn cymeryd amser i ddeall eich dymuniadau, a'r ffordd orau o farchnata'r tŷ.

Nid oes gennym dargedau i'w cyrraedd na ‘sales pitch’ dros ben llestri; rydym yn onest a ddim ond yn gweithio gyda pherchnogion y gwyddom sy'n iawn ar gyfer ein portffolio. Ein gwaith ni yw adnabod ein gwesteion craff a'u paru â'r lleoedd arbennig maen nhw'n chwilio amdanyn nhw.

Unparalleled service / Gwasanaeth heb ei ail

Our small Boltholes team really gets to know you and your property and we know we offer the best possible service out there.

Mae ein tîm bach yn wir ddod i'ch adnabod chi a'ch eiddo ac rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n cynnig y gwasanaeth gorau posib.

Trusted Brand / Cwmni y gellir ymddiried ynddo

We’ve been around for 10 years now and still work with all our original owners. We’ve grown sustainably and are now fortunate to represent some of the finest properties in the area.

Rydyn ni wedi bod o gwmpas ers 10 mlynedd bellach ac yn dal i weithio gyda'n perchnogion gwreiddiol. Rydyn ni wedi tyfu'n gynaliadwy ac rydyn ni nawr yn ffodus i gynrychioli rhai o'r tai gorau yn yr ardal.

Exposure / Cysylltiadau marchnata

We invest considerably in our website and online marketing and our collaboration with key partners ensures your property benefits from very strong booking levels.

Rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn ein gwefan a'n marchnata ar-lein ac mae ein cydweithrediad â phartneriaid allweddol yn sicrhau bod eich eiddo'n elwa o lefelau archebu cryf iawn.

Transparency / Tryloywder

There are no hidden costs- we don’t charge photography costs, set up charges or annual listing fees. We don’t place restrictions on how many weeks you can book for your own use- it’s your house after all!

Nid oes unrhyw gostau cudd - nid ydym yn codi am ffotograffiaeth, ‘set up’ na ffioedd blynyddol. Nid ydym yn gosod cyfyngiadau ar sawl wythnos y gallwch gadw at eich defnydd eich hun - eich tŷ chi ydyw wedi'r cyfan!

Responsible guests / Gwesteion cyfrifol

Customers appreciate our service and attention to detail and so many have become trusted friends over the years.

Mae cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein gwasanaeth a'n sylw i fanylion ac mae cymaint wedi dod yn ffrindiau dibynadwy dros y blynyddoedd.

Social responsibility / Cyfrifoldeb cymdeithasol

We are an independent company and employ talented, local people in the area. We believe tourism ‘done right’ can have huge benefits to visitors and host communities in North West Wales.

Rydym yn gwmni annibynnol ac yn cyflogi pobl leol dalentog yn yr ardal. Credwn y gall twristiaeth ‘wedi’i wneud yn iawn’ fod â budd enfawr i ymwelwyr a’r gymuned leol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Managed service / Gwasanaeth cyflawn

We are able to completely manage all aspects of your property on your behalf should you wish.

Rydym yn gallu rheoli pob agwedd o redeg eich ty yn llwyr ar eich rhan os dymunwch.

Partners / Partneriaid

From trusted tradespeople, artists and the small local producers who provide items for our guest hampers- good local networks are often a lifesaver when letting your property!

O grefftwyr dibynadwy, artistiaid a'r cynhyrchwyr lleol bach sy'n darparu eitemau ar gyfer ein hamperi i westeion - mae rhwydweithiau lleol da yn aml yn achub y dydd pan yn gosod eich ty!

Choose your very own Bolthole